Muscles of Steel
algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN MUSCLES OF STEEL PT, REVALIDATIE, EN NEUROFASCIALE THERAPIE

Artikel 1 Definities

 • Muscles of Steel B.V. (hierna: Muscles of Steel), gebruiker van deze voorwaarden, gevestigd te Brunssum en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 76682897.
 • Klant: de klant die een personal-training traject wil aangaan en/of een neuro-faciale therapie behandeling wenst te ondergaan en in dat kader een overeenkomst met Muscles of Steel aangaat.
 • Personal-training traject (PT-traject): een traject dat wordt aangegaan voor een nader overeen te komen periode, waarbij de klant persoonlijke trainingen op maat ontvangt en neuro-faciale therapie behandelingen ondergaat.

Artikel 2 Algemeen
2.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van
            Muscles of Steel en alle overeenkomsten die met Muscles of Steel 
            tot stand zijn gekomen in het kader van personal training en/of neuro-faciale
            therapie.

2.2       Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing als de uitvoering van
            de overeenkomst (gedeeltelijk) wordt uitbesteed aan derden.

2.3       In het geval dat enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig mocht
            zijn of vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige
            bepalingen onverlet. Partijen zullen dan in overleg treden teneinde
            nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde
            bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de
            strekking van de oorspronkelijk bepaling in acht wordt genomen.

 •      Indien Muscles of Steel niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden
        verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen niet van toepassing zouden zijn
        of dat Muscles of Steel het recht zou verliezen om in andere gevallen wel
        strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 3 De overeenkomst

3.1       De overeenkomst tussen Muscles of Steel en de klant komt tot stand door
            schriftelijke aanvaarding van het aanbod van Muscles of Steel door de klant.
            Indien de klant dit nalaat maar op een andere wijze instemt met een
            aanbod van Muscles of Steel of de uitvoering van de overeenkomst feitelijk is
            aangevangen, wordt het aanbod van Muscles of Steel als aanvaard
            beschouwd.
3.2       Muscles of Steel kan niet aan een aanbod worden gehouden indien de
            klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod dan wel een
            onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3       De overeenkomst is persoonlijk en kan niet aan een derde worden
            overgedragen, tenzij Muscles of Steel hier toestemming voor geeft.
3.4       Indien de klant een PT-traject aangaat kan de overeenkomst gedurende
            deze periode niet tussentijds worden opgezegd. De klant kan ook kiezen voor
            een PT-traject in abonnementsvorm. Een abonnement wordt aangegaan
            voor de duur van 3 maanden met een opzegtermijn van 1 kalendermaand.
            Opzegging dient schriftelijk te gebeuren door een mail te sturen naar
            info@musclesofsteel.nl. Indien de klant het abonnement niet tijdig opzegt,
            wordt deze na het verstrijken van de overeengekomen periode automatisch
            voor onbepaalde tijd verlengd.  Vanaf dat moment is het abonnement op
            ieder moment opzegbaar met een opzegtermijn van 1 kalendermaand.
            Gedurende de eerste 3 maanden kan de overeenkomst niet tussentijds
            worden opgezegd.

 

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst, verplichtingen partijen

4.1       Muscles of Steel zal zich inspannen om de overeenkomst zo goed mogelijk uit
            te voeren, een en ander naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Op
            Muscles of Steel rust echter een inspanningsverplichting. Dat betekent dat
            Muscles of Steel geen resultaten of doelen kan garanderen.
4.2       De klant is verplicht om een vragenlijst in te vullen alvorens er kan worden
            deelgenomen aan trainingen of behandelingen. Deze vragenlijst dient
            volledig en naar waarheid te worden ingevuld. Indien er veranderingen
            optreden in de verstrekte informatie of indien zich andere omstandigheden
            voordoen die van belang kunnen zijn, is de klant verplicht om dit per
            ommegaand aan Muscles of Steel door te geven.

4.3       De datum en tijd van de trainingen of behandelingen worden in onderling
            overleg vastgesteld. Indien een training of behandeling door
            omstandigheden (bijv. ziekte) niet door kan gaan, wordt in overleg een
            nieuwe afspraak ingepland.

4.4       Zowel voor Muscles of Steel als voor de klant geldt dat afspraken binnen 48
            uur voor aanvang moeten worden afgezegd. Indien de klant zich niet tijdig
            afmeldt voor een training, heeft de klant geen recht op een vervangende
            training. Indien de klant zich niet tijdig afmeldt voor een behandeling of deze
            binnen 48 uur voor aanvang verplaatst, is Muscles of Steel gerechtigd 50% van
            de behandeling in rekening te brengen.
4.5       Trainingen vinden minimaal 1 keer per maand plaats.
            Trainingen/behandelingen die onderdeel zijn van een PT-traject en die door
            omstandigheden niet door kunnen gaan (bijvoorbeeld ziekte), schuiven door
            naar de volgende week. In dat geval zal de overeengekomen contractduur
            met een week worden verlengd.
4.6       De klant verklaart met het akkoord gaan van de voorwaarden dat hij/zij
            gezond is althans fysiek in staat is om deel te nemen aan de trainingen. Bij
            gezondheidsproblemen is de klant verplicht eerst een arts te raadplegen
            alvorens hij/zij een overeenkomst met Muscles of Steel aangaat. Bij
            veranderingen vóór of tijdens de trainingen in de gezondheid van de klant
            (pijn, abnormale vermoeidheid etc.), is de klant verplicht dit direct bij Muscles
            of Steel te melden.

Artikel 5 Betaling en gevolgen van niet tijdige betaling

5.1       De klant is de overeengekomen vergoeding verschuldigd.
5.2       Bij PT-trajecten biedt Muscles of Steel de klant de mogelijkheid om het
            verschuldigde bedrag ofwel met korting in een keer vooruit te betalen of om
            in periodieke termijnen van een maand bij vooruitbetaling te voldoen.

5.3       Indien de klant heeft gekozen voor een PT-traject in abonnementsvorm, dan
            zal betaling van het abonnementsgeld per maand gebeuren middels
            automatische incasso, waarbij de eerste betaling geldt als een machtiging
            voor automatische incasso. De betaling moet op de eerste van de
            betreffende maand door Muscles of Steel zijn ontvangen. De klant dient
            ervoor zorg te dragen dat er voldoende saldo op de bankrekening van de
            klant staat. De klant is zelf verantwoordelijk voor eventuele storneringen en/of
            fouten die kunnen optreden bij de overboeking van het geld. De hiermee
            gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de klant.

5.4       Bij een niet tijdige ontvangst van de betaling, krijgt de klant twee weken de
            gelegenheid om het verschuldigde bedrag alsnog te voldoen. Indien de klant
            na ommekomst van deze termijn niet tot betaling is overgegaan, worden alle
            nog openstaande termijnen direct opeisbaar en wordt de vordering ter
            incasso uit handen gegeven. De hiermee gepaard gaande kosten zijn voor
            rekening van de klant.

 

Artikel 6 Einde overeenkomst, opschorting

6.1       De overeenkomst eindigt automatisch na het verstrijken van de (al dan niet
            wegens omstandigheden verlengde) contractduur. De overeenkomst is niet
            tussentijds opzegbaar.
6.2       In de volgende gevallen is Muscles of Steel gerechtigd haar verplichtingen uit
            de overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te
            ontbinden zonder dat een ingebrekestelling is vereist, zonder rechterlijke
            tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding te zijn gehouden te
            zijn, een en ander onverminderd de overige rechten van Muscles of Steel 
            waaronder het recht om schadevergoeding te vorderen:
-           indien de klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan zijn/haar verplichtingen
            voldoet,
-           Indien de klant ernstig of herhaaldelijk wangedrag vertoont,

-           indien ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet van
            Muscles of Steel kan worden gevergd.

Artikel 7 Vakantie, feestdagen en overmacht

7.1       Vakanties worden van tevoren aangekondigd. Het PT-traject wordt dan
            verlengd met het aantal weken dat trainingen of behandelingen niet kunnen
            plaatsvinden wegens vakantie.

7.2       Op algemeen erkende nationale feestdagen gaan de
            trainingen of behandelingen niet door. Trainingen of behandelingen die
            normaal op deze dagen zouden plaatsvinden, worden in overleg met de
            klant verplaatst naar een andere dag.

7.3       Muscles of Steel kan niet tot nakoming van eeen verplichting uit de
            overeenkomst worden gehouden indien zich een omstandigheid voordoet
            die buiten de macht van Muscles of Steel ligt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
            plotselinge ziekte, Covid, slechte weeromstandigheden (onweer, storm,
            extreme warmte, sneeuw) etc. In geval van overmacht wordt de nakoming
            van de verplichting geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de
            overmacht, zonder dat Muscles of Steel tot enige schadevergoeding
            gehouden is.

Artikel 8 Rechten van intellectuele eigendom

8.1       De klant erkent dat alle ontwerpen, afbeeldingen, methodieken, rapporten, adviezen, trainings-en voedingsschema’s, etc. die zijn ontwikkeld en/of worden toegepast door Muscles of Steel voor de uitvoering van de overeenkomst eigendom zijn en blijven van Muscles of Steel en worden beschermd door de relevante rechten van intellectuele eigendom.

8.2       Het is de klant uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud van Muscles of Steel te kopiëren, wijzigen, dan wel op andere wijze openbaar te maken en directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1       Muscles of Steel is niet aansprakelijk voor:
-           niet behaalde resultaten/doelen nu slechts sprake is van een
            inspanningsverbintenis,
-           schade voorvloeiend uit of verband houdend met de trainingen,
            behandelingen en/of adviezen van Muscles of Steel,

-           schade die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen
            gezondheidsaspect
-           schade ontstaan door het niet op een juiste wijze opvolgen van
            instructies/adviezen van Muscles of Steel.
-           schade, verlies of diefstal van eigendommen van de klant en/of
            derden.
-           schade waarvoor de fabrikant of importeur van een product de
            schade behoort te dragen krachtens de wettelijke regeling van
            productaansprakelijkheid.

9.2       Indien ondanks het bepaalde in deze voorwaarden toch aansprakelijkheid van Muscles of Steel bestaat, dan is de aansprakelijkheid van Muscles of Steel uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Muscles of Steel gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Muscles of Steel.

9.3       Indien er geen uitkering door de verzekeraar van Muscles of Steel plaatsvindt, dan is de aansprakelijkheid van Muscles of Steel beperkt tot het bedrag dat door Muscles of Steel aan de klant in rekening is gebracht althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Muscles of Steel betrekking heeft. Indien de overeenkomst een langere looptijd heeft dan zes maanden, dan geldt als uitgangspunt het bedrag dat de laatste zes maanden in rekening is gebracht bij de klant.

9.4       De klant is aansprakelijk voor schade toegebracht aan de eigendommen van Muscles of Steel, indien deze schade aan diens nalatigheid en/of schuld te wijten is.

9.5       Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt een recht op
schadevergoeding in ieder geval 1 jaar na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Muscles of Steel aansprakelijk is

9.6       De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van Muscles of Steel.

 

Artikel 10 Privacy

10.1      Muscles of Steel verwerkt persoonsgegevens van de klant binnen de kaders van de toepasselijke wet – en regelgeving (Wet bescherming persoonsgegevens).

10.2      De klant is zich ervan bewust dat er tijdens de trainingen foto’s en video’s kunnen worden gemaakt en geeft toestemming om deze op de website en/of social mediakanalen van Muscles of Steel te plaatsen. Foto’s/video’s die tijdens de intake worden genomen worden alleen na expliciete goedkeuring van de klant voor commerciële doeleinden gebruikt.

 

Artikel 11 Wijziging algemene voorwaarden

11.1      Muscles of Steel behoudt zicht het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

11.2     De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien
            de klant niet binnen 30 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden
            hem/haar zijn toegezonden dan wel via de website van Muscles of Steel of
            via elektronische berichtgeving kenbaar zijn gemaakt, bezwaar heeft
            gemaakt.

 

Artikel 12 Toepasselijk recht

12.1      Geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst worden beheerst door Nederlands recht.

12.2      De rechtbank Limburg is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen voortvloeiende uit de opdracht, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen een andere rechter voorschrijven.

 

 


ALGEMENE VOORWAARDEN MUSCLES GROEPSLESSEN/OPEN GYM TRAININGEN

Artikel 1 Definities

 •      Muscles of Steel B.V. (hierna: Muscles of Steel), gebruiker van deze
        voorwaarden, gevestigd te Brunssum en ingeschreven in het handelsregister
        van de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 76682897.
 •      Klant: de klant die groepslessen en/of open gym-trainingen wenst te volgen
        en in dit kader een overeenkomst met Muscles of Steel aangaat.
 •      Les: groepsles en/of open gym training.

Artikel 2 Algemeen
2.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van
            Muscles of Steel en alle overeenkomsten die met Muscles of Steel 
            tot stand zijn gekomen in het kader van groepslessen/open gym trainingen.

2.2       Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing als de uitvoering van
            de overeenkomst (gedeeltelijk) wordt uitbesteed aan derden.

 •      In het geval dat enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig mocht
        zijn of vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige
        bepalingen onverlet. Partijen zullen dan in overleg treden teneinde
        nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde
        bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de
        strekking van de oorspronkelijk bepaling in acht wordt genomen
 • Indien Muscles of Steel niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden
        verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen niet van toepassing zouden zijn
        of dat Muscles of Steel het recht zou verliezen om in andere gevallen wel
        strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 3 Rittenkaart, abonnement, proefles

3.1       De overeenkomst tussen Muscles of Steel en de klant komt tot stand door
            schriftelijke aanvaarding van het aanbod van Muscles of Steel door de klant.
            Indien de klant dit nalaat maar op een andere wijze instemt met een
            aanbod van Muscles of Steel of de uitvoering van de overeenkomst feitelijk is
            aangevangen, wordt het aanbod van Muscles of Steel als aanvaard
            beschouwd.

3.2       Muscles of Steel biedt een gratis en vrijblijvende proefles aan.  

3.3       De overeenkomst is persoonlijk en kan niet aan een derde worden
            overgedragen, tenzij Muscles of Steel hier toestemming voor geeft.
3.4       De klant heeft de mogelijkheid om ofwel een rittenkaart te kopen ofwel een
            abonnement aan te gaan, waarbij de klant recht heeft op het overeen te
            komen aantal lessen per overeen te komen periode.

3.5       Een rittenkaart is 6 maanden geldig na datum aanschaf.

3.6       Een abonnement wordt aangegaan voor de duur van 3 maanden met een
            opzegtermijn van 1 kalendermaand. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren
            door een mail te sturen naar info@musclesofsteel.nl. Indien de klant de
            overeenkomst niet tijdig opzegt, wordt deze na het verstrijken van de
            overeengekomen periode automatisch voor onbepaalde tijd verlengd.   
            Vanaf dat moment is de overeenkomst op ieder moment opzegbaar met een
            opzegtermijn van 1 kalendermaand. Gedurende de eerste 3 maanden kan
            de overeenkomst niet tussentijds worden opgezegd.

 

Artikel 4 Lessen

4.1       Aanmelding voor de les gebeurt via een onlinesysteem op de website van
            Muscles of Steel. De klant dient zichzelf tijdig in te plannen (tot 1 uur voor
            aanvang van de les). Afmeldingen moeten minimaal 1 uur voor aanvang van
            de les het online systeem worden gedaan, bij gebreke waarvan de les niet
            kan worden ingehaald.

4.2       Voor iedere les geldt een beperk aantal deelnemers (vol =
            vol).

4.3       Muscles of Steel behoudt zich het recht voor om trainingsdagen- en/of tijden
            te wijzigen.
4.4       Bij een gering aantal deelnemers (minder dan 4), gevaarlijke
            weersomstandigheden (onweer, storm, extreme warmte,
            sneeuw), vakantie, ziekte van de instructeur, sluiting vanwege Covid of enige
            andere vorm van overmacht, is Muscles of Steel gerechtigd om de lessen te
            annuleren, zonder recht op vervanging van de les, compensatie of restitutie
            van de abonnementsgelden.
4.5       Muscles of Steel is gerechtigd om gedurende vakantie en/of erkende
            feestdagen de lessen volgens een aangepast rooster te laten verlopen dan
            wel geen lessen aan te bieden, zonder dat de klant recht heeft op
            vervanging van de lessen, compensatie of restitutie van de
            abonnementsgelden.

4.6       De klant verklaart met het akkoord gaan van de voorwaarden dat hij/zij
            gezond is althans fysiek in staat is om deel te nemen aan de lessen.
            Deze kunnen intensief en blessuregevoelig zijn. De klant dient zelf in
            te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan de lessen. Bij twijfel in
            geval van bijvoorbeeld overgewicht of  gezondheidsklachten dient de klant
            eerst een arts te raadplegen.

Artikel 5 Betaling en gevolgen van niet tijdige betaling

5.1       De rittenkaart dient ineens bij vooruitbetaling contant te worden voldaan.
5.2       Het abonnementsgeld is verschuldigd over de gehele contractduur. Het
            abonnementsgeld kan in periodieke termijnen van een maand bij
            vooruitbetaling worden voldaan.
5.3       Betaling van het abonnementsgeld per maand gebeurt middels
            automatische incasso. De betaling moet op de eerste van de betreffende
            maand door Muscles of Steel zijn ontvangen. 

5.4       De eerste betaling geldt als een machtiging voor automatische incasso.

5.5       De klant dient ervoor zorg te dragen dat er voldoende saldo op de
            bankrekening van de klant staat. De klant is zelf verantwoordelijk voor
            eventuele storneringen en/of fouten die kunnen optreden bij de overboeking
            van het geld. De hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de
            klant.

5.6       Bij een niet tijdige ontvangst van de betaling, krijgt de klant twee weken de
            gelegenheid om het verschuldigde bedrag alsnog te voldoen. Indien de klant
            na ommekomst van deze termijn niet tot betaling is overgegaan, worden alle
            nog openstaande termijnen direct opeisbaar en wordt de vordering ter
            incasso uit handen gegeven. De hiermee gepaard gaande kosten zijn voor
            rekening van de klant.
5.7       Deelname aan de les is pas mogelijk althans kan door Muscles of Steel
            worden geweigerd indien er geen betaling heeft plaatsgevonden.

Artikel 6 Ontbinding, opschorting
6.1       In de volgende gevallen is Muscles of Steel gerechtigd haar verplichtingen uit
            de overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te
            ontbinden zonder dat een ingebrekestelling is vereist, zonder rechterlijke
            tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding te zijn gehouden te
            zijn, een en ander onverminderd de overige rechten van Muscles of Steel 
            waaronder het recht om schadevergoeding te vorderen:
-           indien de klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan zijn/haar verplichtingen
            voldoet,
-           Indien de klant ernstig of herhaaldelijk wangedrag vertoont,

-           indien ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet van
            Muscles of Steel kan worden gevergd.

 

Artikel 7 Rechten van intellectuele eigendom

7.1       De klant erkent dat alle ontwerpen, afbeeldingen, methodieken, rapporten, adviezen, trainings-en voedingsschema’s, software etc. die zijn ontwikkeld en/of worden toegepast door Muscles of Steel voor de uitvoering van de overeenkomst eigendom zijn en blijven van Muscles of Steel en worden beschermd door de relevante rechten van intellectuele eigendom.

7.2       Het is de klant uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud van Muscles of Steel te kopiëren, wijzigen, dan wel op andere wijze openbaar te maken en directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken.

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1       Deelname aan de lessen geschiedt op eigen risico. Muscles of Steel is niet aansprakelijk voor:
-           niet behaalde resultaten,
-           schade voorvloeiend uit of verband houdend met de trainingen en/of
            adviezen van Muscles of Steel,
-           schade ontstaan door het niet op een juiste wijze opvolgen van
            instructies/adviezen van Muscles of Steel.
-           schade, verlies of diefstal van eigendommen van de klant en/of
            derden.
-           schade waarvoor de fabrikant of importeur van een product de
            schade behoort te dragen krachtens de wettelijke regeling van
            productaansprakelijkheid.

8.2       Indien ondanks het bepaalde in deze voorwaarden toch aansprakelijkheid van Muscles of Steel bestaat, dan is de aansprakelijkheid van Muscles of Steel uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Muscles of Steel gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Muscles of Steel.

8.3       Indien er geen uitkering door de verzekeraar van Muscles of Steel plaatsvindt, dan is de aansprakelijkheid van Muscles of Steel beperkt tot het bedrag dat door Muscles of Steel aan de klant in rekening is gebracht althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Muscles of Steel betrekking heeft. Indien de overeenkomst een langere looptijd heeft dan zes maanden, dan geldt als uitgangspunt het bedrag dat de laatste zes maanden in rekening is gebracht bij de klant.

8.4       De klant is aansprakelijk voor schade toegebracht aan de eigendommen van Muscles of Steel, indien deze schade aan diens nalatigheid en/of schuld te wijten is.

8.5       Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt een recht op
schadevergoeding in ieder geval 1 jaar na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Muscles of Steel aansprakelijk is

8.6       De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van Muscles of Steel.

 

 

 

 

Artikel 9 Privacy

9.1       Muscles of Steel verwerkt persoonsgegevens van de klant binnen de kaders van de toepasselijke wet – en regelgeving (Wet bescherming persoonsgegevens).

9.2       De klant is zich ervan bewust dat er tijdens de lessen foto’s en video’s kunnen worden gemaakt en stemt ermee in dat deze op de website en/of social mediakanalen van Muscles of Steel worden geplaatst.

 

 

Artikel 10 Wijziging algemene voorwaarden

10.1      Muscles of Steel behoudt zicht het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

10.2     De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien
            de klant niet binnen 30 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden
            hem/haar zijn toegezonden dan wel via de website van Muscles of Steel of
            via elektronische berichtgeving kenbaar zijn gemaakt, bezwaar heeft
            gemaakt.

 

Artikel 11 Toepasselijk recht

11.1      Geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst worden beheerst door Nederlands recht.

11.2      De rechtbank Limburg is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen voortvloeiende uit de opdracht, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen een andere rechter voorschrijven.